ما برای این که ایران گوهری تابان شود، خ ن دل ها خورده ایم. استوری موشن روز جمهوری اسلامی.