تصویری از لحظه مواجهه مرحومه فاطمه حیدری مادر شهیدان محمد و حسین آقایی با لباس‌های رزم جگرگوشه‌اش.