مثال زیبای استاد قرائتی در مورد اینکه علت عمر طولانی امام زمان عج.