گل دوم ایران به سوریه توسط سردار آزمون و شروع مجدد عالی از بیرانوند.