نظر استاد شهید مرتضی مطهری در مورد تفسیری نادرست و عافیت‌طلبانه از «انتظار فرج»؛ بگیر و ببند، بده به دست منِ پهلوان!