خواندن قصه زیبای کتاب کودکانه داستان عمو نوروز توسط خانم معصومه انصاریان.