خیلی راحت با این ترفند ها نقاشی های خوشگل کودکانه بکشید، استفاده از انگشتان دست برای طراحی خیلی از الگوهای حیوانی یک روش متداول نقاشی است.