تمام تحت ستم‌ها امیدشان به شماست . . . شاعر: عباسعلی منزوی کجیدی، کاری از متنا سازمان فضا مجازی بسیج استان مازندران.