سخنان مقام معظم رهبری در مورد نیاز بشریت امروز به منجی، تهیه شده در مرکز فضای مجازی بسیج استان قزوین.