اما سربازان امام زمان از هیچ چیز جز گناهان خویش نمی ترسند؛ پست اینستاگرامی از سید شهید اهل قلم آقا مرتضی آوینی