کسی که مثل تو داره بیاره بیاره بیاره، یه سر زلفتو تموم عالم نداره نداره نداره، دل خراب من شده بیمار عشقت، سرمو رو می ذارم روی دیوار عشقت، قسمتی از مداحی حاج محمود کریمی برای نیمه شعبان