فصل به فصل سال به سال. دنیا به اختیارتون میچرخه. نسل به نسل دست به دست. بیرق انتظارتون میچرخه. تا اومدم به دنیا اسم تو رو شنیدم. من زیر سایه این هیئتا قد کشیدم ... سرود شاد میلاد امام زمان عجل الله با نوای محمدرضا طاهری.