ای منجی موعود ای دلبر عالم دستی بکش ای عشق روی سر عالم دنیا بدون تو آشوبه فرجامش طوفان شده برگرد آقای آرامش.