هم‌خوانیِ زیبای هشت خوانندهٔ آیینی. یه جمعه اون صدای مهربون میاد / بهارِ تازه با اماممون میاد...