کار گلزار شود گر تو به گلزار آیی؛ نرخ یوسف شکند گر تو به بازار آیی. مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ.