نفوذ انگلیس در برجام قطعی شد. روایتی کوتاه و کامل از حضور یک جاسوس در تیم مذاکره کننده برجام...