سرود طبیب دردها با اجرا: گروه سرود رایحه وصال؛ تهیه شده در‌ مرکز آفرینش‌های هنری و رسانه ای انقلاب ماهورا.