مانند چشم برهم زدن یا نزدیکتر... تهیه شده در مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی اردبیل.