مژده آمدنت قیمت جان می ارزد. تاری از موی تو آقا به جهان می ارزد. عیدتان مبارک. تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج.