کرونا چه حقیقتی را فاش می کند که می تواند چراغِ راهِ خدمتگزاران نیمه شعبان باشد؟!، تهیه شده در مرکزمتناسازمان فضاى مجازى بسیج البرز.