با انجام این روش که توسط دکتر سید زهرا رشیدی فرد بیان می شود، بعد از بیست و یک روز می تونید معجزه آن را روی بچه هایی که حرف شنوی نداشتند ببینید.