نقل روایات معصومین در مورد مذمت صفت غرور برای انسان که باعث سرکشی انسان می شود.