عهد می بندم دیگه اشکاتو در نیارم، ولی سخته دووم بیارم، توی عشق تو کم می ذارم؛ استوری پیمان با امام زمان عجل الله