با این اپ می توانید تمرکز خود را روی کارهایتان بیشتر نگه دارید و از هدر رفتن وقت خود جلوگیری نمایید.