یقین دارم که باران خواهد آمد؛ به استقبال چشمت باید آمد؛ خوش آن روزی که از دیوار کعبه؛ ندا آید که مهدی آمد آمد. کلیپ استوری انتظار شعرخوانی سید حمید رضا برقعی.