سلام بر تو که صاحب اختیاری سلام بر تو در شب هنگامی که می پوشاند و در روز وقتی که آشکار می شود. کلیپ مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ.