تا عکس ضریحو بغل می کنم. سکوتم پایین پا رو حس می کن. همین اشک شوق سرازیر شده. بهم نور تو منعکس می کنه. امشب شب عشق و شب شوره. امشب همه دنیا پر از نوره ...