امام زمان عجل الله: شیعیان ما به اندازه لیوان آب ما را نمی خواهند اگر بخواهند دعا می کنند فرج ما می رسد.