نگاره انتظار استوری موشن، می‌گذرد یاد تو از سر من مثل نسیم