رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود سال ۱۴۰۰ را سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامیدند.