خدایا ما داریم اون یه نفر رو که حالمون رو‌ بخاطرش خوب کنی، سعی کنیم سال آینده انسان‌های بهتری باشیم، سال نوتون مبارک.