سردار حاج قاسم سلیمانی: بگوییم خدایا م ا میخواهیم یک حرکت جدیدی کرده باشیم، یک کار جدید کرده باشیم یک تصمیم جدید گرفته باشیم...