کلیپ مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ سال جدید.