گروه جوانمردان ایران زمین، سومین اجرای فینال فصل دوم عصرجدید.