عرفان طهماسبی، چهارمین اجرای فینال فصل دوم عصر جدید.