آرزوهات و نگه دار، موندن سرما محاله، که زمستون می‌ره اما رو سیاهیش، به زغاله ... «سال تو» آهنگ تیتراژ ویژه برنامه نوروزی عصر جدید.