من سخت گیرم ، ولی سخت میرم؛ تو نباشو ببین چجوری میمرم؛ قلبم گیره خب میمیره ، که تو دنیا فقط روی تو گیرم.