هفت سین مدل سبد هم خوشگل میشه ها، این ویدیو را ببین با لیوان کاغذی سبد درست کن.