خستگی، عصبانیت، تشویش، عدم اعتماد به نفس، خشونت، علاقه غیر متعارف به حضور در فضای مجازی و انزوا طلبی از جمله نشانه های کودکانی است که به استفاده از فضای مجازی اعتیاد دارند.