فطرس بیا شور حسینی ساز کن. حال درون خویش را ابراز کن. حرف دل بشکسته را آغاز کن. پروانه شو پروانه شو پر باز کن. بر گرد شمع روی او پرواز کن. نازی بکش ز آن نازنین بر خلق عالم ناز کن ... سرود شاد میلاد حضرت امام علی بن الحسین علیه السلام با نوای محمود کریمی هیئت رایة العباس علیه السلام.