استوری موشن، پر شده عطر امیرالمومنین؛ دور قنداقه ی زین العابدین.