مرا در هوای نجف آفرید. مرا حق برای نجف آفرید. خدا خواست عاشق شوم پس مرا. به یا مرتضای نجف آفرید. ستونهای این آسمان را خودش. زِ گلدسته‌های نجف آفرید. خدا خواست دنیا بهشتش شود که ایوان نجف آفرید...