نقل جریان مکاشفه و دیدار شیخ جعفر شوشتری با امام حسین علیه السلام.