نقل جریان توبه و بازگشت رسول ترک از گناه بوسیله عنایت امام حسین علیه السلام به او، همراه با نقاشی شن.