غم و غصه روزگار رنگم کرده زرد ... روح همه عزیزانی که بین ما نیستن شاد.