کلیپ حماسی برگرفته از بیانات رهبر جنبش انصارالله یمن.