شاه اومد به شب تیره بگید ماه اومد؛ معنی نصر من الله اومد پسر علی ولی الله اومد؛ کی مثل من براش امشب شبه عشقه؛ کی مثل من سرش گرم تب عشقه شب عشقه ... سرود ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام با نوای حسین طاهری.