گزارش و گفتگوی مردمی در مورد سفر نرفتن به شهرهای قرمز و کرونایی در ایام نوروز.