توضیحاتی درمورد قایق سراج تندرو ترین قایق نظامی‌ و تهاجمی جهان که توسط ایران تولید شده است .