تا کی کشم عتیبت از چشم دلفریبت؛ روزی کرشمه ای کن ای یار برگزیده؛ آن لعل دلکشش بین وان خنده دل آشوب؛ وان رفتن خوشش بین وان گام آرمیده ... پست شاد محسن چاوشی.